Vanguard Metoden, skabt af den progressive management tænker, Erhvervspsykolog og professor, John Seddon, anerkendes efterhånden som den førende metode til at forbedre serviceorganisationer. Dette fordi anvendelse af metoden hurtigt medfører håndgribelige, signifikante og vedvarende resultater på alle tænkelige parametre.

Vanguard Metoden har skabt bemærkelsesværdige resultater verden over, i hhv. Danmark, Sverige, Storbritannien, Australien, New Zealand, Canada, Tyskland og Sydafrika, i en bred vifte af serviceorganisationer, fra teleselskaber, forsyningsselskaber og finansielle virksomheder, til sygehusvæsen, ældrepleje, beredskabstjeneste, socialt boligbyggeri, samt andre kommunale services.

Vanguard Metoden - perspektiv og metode

Vanguard Metoden hjælper til at forstå hvordan summen af de enkelte dele i helheden (systemet) spiller sammen, i forhold til at opfylde det formål som organisationen eksisterer for at efterkomme. Vanguard Metoden er en specifik og praktisk orienteret manifestation af ’systemtænkning’, designet til at hjælpe serviceorganisationer med at opnå systemisk forståelse og, på denne oplyste baggrund, gennemgribende systemisk forandring – på en systematisk og pragmatisk måde.

Nutidens design og ledelse af serviceorganisationer er, i udpræget grad, baseret på de samme antagelser og indsigter, som indledte den industrielle revolution og dominerede i masseproduktionens tidlige dage. Disse antagelser sanktionerer og faciliterer atomisk funktionalisering af organisationen i specialistenheder, som ledes igennem hierarkiske strukturer. Ledelse handler om at styre medarbejdernes adfærd ved hjælp af arbitrære målepunkter, med arbitrært fastsatte succeskriterier, standardiserede og kodificerede arbejdsmetoder, under et resolut og kompromisløst fokus på aktivitet. Dette ledelsesparadigme beskriver vi i Vanguard som det traditionelle perspektiv på design og ledelse af arbejdet – ’command-and-control’ ledelse. Dette fungerer fremragende, hvis din organisation opererer med en kvalitativt lav grad af efterspørgselsvariation, hvilket kræver at organisationen bliver bedre og bedre til at producere det samme mere og mere ensartet. Denne kontekst er, imidlertid, fundamentalt forskellig fra den vestlige verdens nutidige serviceorganisationer, hvor variationen i efterspørgslen nærmest er uendelig. Konsekvenserne ved et traditionelt design af serviceorganisationer bliver derfor altid dårlige kundeoplevelser til alt for høje omkostninger.

Vanguard Metoden repræsenterer et langt bedre ledelsesparadigme for serviceorganisationer, baseret på systemtænkning. Dette paradigme muliggør design og ledelse af organisationer baseret på viden om hvordan ’orkestret spiller sammen’ om at skabe de bedst mulige oplevelser for systemets kunder eller brugere. Det nye paradigme dikterer et perspektivskifte fra oppefra-og-ned, til udefra-og-ind, fra hierarki til værdi. Designet af organisationen baseres på viden om kvalitativ og kvantitativ variation i kundernes efterspørgsel, og dermed på hvad der, fra kundernes perspektiv, skaber værdi. Måling af hvor godt organisationen præsterer udledes af formålet med at organisationen eksisterer fra kundernes perspektiv, og præstationsmåling bliver noget som foregår ’i arbejdet’, med formål om at forstå og forbedre arbejdet. Der opstår herved et system som er designet til at absorbere efterspørgselsvariation, som evner at forstå og imødekomme alle kunders individuelle behov og præferencer, og som udelukkende udfører opgaver som skaber værdi for kunder og brugere. Dette nye design medfører kvantespring i kundeoplevelser, eliminerer spildarbejde og er langt mere tilfredsstillende at arbejde i.

Vanguard Metoden sigter til at forstå den systemiske sammenhæng mellem ledelsens grundlæggende antagelser, organisationens (systemets) udformning (design) og præstationen fra kundernes perspektiv. Indtager man et systemisk perspektiv på en traditionelt designet og ledet serviceorganisation, dukker et væld af utilsigtede konsekvenser op, og det bliver muligt at reflektere sig frem til hvilket organisationsdesign som ligger til grund for disse konsekvenser, og, slutteligt, til de (fejlagtige) grundlæggende antagelser som ligger til grund for organisationsdesignet. Dette kalder vi i Vanguard for ’double loop-læring’ (afdækning af årsagerne til årsagerne til problemerne) og dette udgør en fundamental del af vores forandringsmetodik, da det skaber grundlaget for overgangen til et nyt og bedre ledelsesparadigme.

NYSGERRIG?GI OS ET KALD

Kontakt